ConsumptiechequeOm de sectoren die zwaar worden getroffen door de gezondheidscrisis weer op gang te brengen, voert de regering de consumptiecheque in. Een sociaal en fiscaal voordeel van maximum 300 EUR.
Rekening houdend met de impact van de lockdown op de horeca-, cultuur- en sportsector besliste de regering deze sectoren te ondersteunen door de invoering van een nieuwe cheque, consumptiecheque genoemd.
Net zoals maaltijdcheques en ecocheques is dit voordeel niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing indien een reeks voorwaarden vervuld zijn.

De consumptiecheque is overigens 100 % aftrekbaar zijn voor de werkgever.

Vrijstellingsvoorwaarden

 • Geen vervanging
  De cheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of aanvulling bij het voorgaande, al dan niet aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen.
 • Cumulatieve voorwaarden
  De consumptiecheque is niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen, als alle volgende voorwaarden vervuld zijn.
 • Collectieve of individuele overeenkomst
  De toekenning van de consumptiecheque moet bepaald worden in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sector- of ondernemingsniveau. Als een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst bij gebrek aan vakbondsafvaardiging niet kan worden gesloten of als het een personeelscategorie betreft die gewoonlijk niet door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden in een individuele overeenkomst.
  Deze overeenkomst moet schriftelijk zijn en het bedrag van de consumptiecheque mag in voorkomend geval niet hoger zijn dan het bedrag dat bij collectieve arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming is bepaald.
  Openbare sector: de toekenning moet onderhandeld zijn in het daarvoor bevoegde onderhandelingscomité.
 • Vermelding van de nominale waarde
  De collectieve of individuele overeenkomst (openbare sector: reglementaire handeling) bepaalt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheque, met een maximum van 10 EUR per consumptiecheque.
 • Op naam van de werknemer
  De consumptiecheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd; deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de gegevens die erop betrekking hebben (totale bedrag aan consumptiecheques) worden vermeld op de individuele rekening van de werknemer, overeenkomstig de reglementering inzake het bijhouden van sociale documenten.
 • Geldigheid en gebruik
  Op de consumptiecheque staat duidelijk vermeld dat hij geldig is tot en met 7 juni 2021.
  De consumptiecheque vermeldt ook de datum waarop hij werd uitgereikt. Hij mag worden uitgereikt tot en met 31 december 2020.
  Bovendien vermeldt de consumptiecheque dat hij enkel kan worden gebruikt:
  • in inrichtingen die behoren tot de horecasector of in de kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 15/1, § 1, van het Wetboek van vennootschappen (jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10; jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 EUR; balanstotaal: 350 000 EUR) of
  • in inrichtingen die behoren tot de culturele sector en zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid of
  • in sportverenigingen waarvoor een door de gemeenschappen erkende of gesubsidieerde federatie bestaat of die behoren tot één van de nationale federaties.
 • Geen omruiling voor geld
  De consumptiecheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild voor geld.
 • Maximumbedrag
  Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende consumptiecheques mag niet meer bedragen dan 300 EUR per werknemer.
 • Sanctie
  Alle consumptiecheques die worden toegekend zonder dat alle voornoemde voorwaarden zijn vervuld, worden als loon beschouwd voor de toepassing van de reglementering inzake sociale zekerheidsbijdragen en de inkomstenbelasting.
 • Vorm van de consumptiecheque
  Normaal, wordt hij noodzakelijkerwijs in papieren vorm of in elektronische vorm uitgegeven.
  Elektronische consumptiecheques moeten daarenboven voldoen aan bijkomende voorwaarden om niet als loon beschouwd te worden:
  • het aantal elektronische consumptiecheques en het brutobedrag ervan moeten op de loonbrief worden vermeld;
  • alvorens de elektronische consumptiecheques te kunnen gebruiken moet de werknemer kennis kunnen nemen van het saldo, alsook van de geldigheidsduur van de consumptiecheques die hem werden geleverd en die nog niet gebruikt zijn;
  • er wordt voor elektronische consumptiecheques gekozen bij collectieve of individuele overeenkomst;
  • de elektronische consumptiecheques kunnen slechts door een erkend uitgever worden verstrekt. Als die uitgever zijn erkenning verliest of failliet gaat, blijven de consumptiecheques geldig tot hun vervaldatum;
  • het gebruik van de elektronische consumptiecheques mag geen kosten meebrengen voor de werknemer behalve in geval van verlies of diefstal (tegen de voorwaarden die moeten bepaald worden in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement; maar zelfs in dat geval mogen de kosten niet hoger zijn dan de nominale waarde van een maaltijdcheque of dan 5 EUR als er geen maaltijdcheques zijn).
 • Uitgever van de cheque

  Enkel erkende Belgische uitgevers (Edenred, Monizze of Sodexo) mogen de consumptiecheque uitgeven.

 • Loonnorm

  De consumptiecheque is uitgesloten van de loonnorm.

Documents téléchargeables :